Design a site like this with WordPress.com
Hasi zaitez

Alegazioak / Alegaciones

Jeitsi pdf-a hemendik: Aginagako tunelaren proiektuari ALEGAZIOAK

Baja el pdf desde aquí: ALEGACIONES al proyecto de construcción del túnel de Aginaga

——————————————

ALEGAZIO EPEA ABENDUAREN 28RA ARTE LUZATU DA.

EL PLAZO DE ALEGACIONES SE AMPLIA HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

——————————————

Kaixo! Informazio honen bidez, Usurbil eta Orio arteko trenbidean Aginagako tunela eraikitzeko Eusko Jaurlaritzak jendaurrean jarri duen eta alegazioak egiteko epean dagoen proiektuaren eta haren ingurumen-inpaktuaren azterketaren analisi kritikoa egiten duten ALEGAZIOAK zabaltzen dira. Ikusiko duzuenez, alegazioetan gaia luze eta zabal jorratzen da, hain zuzen ere proiektu hori lehen begiratuan eztabaidagarria izan ez daitekeela iruditu arren, zinez auzitan jarri behar dela ondorioztatzen delako xehetasun handiagoz aztertzen denan.    

Lehenik eta behin, Oria Itsasadarreko naturgunean eragiten dituen ondorio kaltegarriengatik jartzen da auzitan egitasmo hau (alde horretatik, aipagarria da Gipuzkoako Diputazioko Basa Animalien eta Landareen Zerbitzuaren eta Jaurlaritzako Biodibertsitate Zuzendaritzaren erantzun argia jaso duela proiektuak), baita Irisasiko baso eremuan dakartzan kalte larriengatik ere. Eta bigarrenik, Kostaldeko trena tarte horretan hobetzeko badirelako hain erasokorrak ez diren eta azpiegitura berririk eraikitzea eskatzen ez duten bestelako aukera alternatiboak, egungo trenbidearen optimizazioan oinarriturik.   

Gai horiek zehatzago azaltzen diren alegazioetan.

Hori dela eta, ingurumenaren hondamenak kezkatzen gaituen eta azpiegitura-lan handien auzian gobernuek egin ohi dituzten gehiegikeriak onartzen ez ditugun pertsona eta talde guztiei, gaia aztertzeko eta alegazioekin ados bagaude, dokumentua izenpetzeko eta Jaurlaritzari zuzentzeko dei egiten zaigu beraz.

ALEGAZIOAK AURKEZTEKO EPEA AZAROAK 22an amaituko da.
Alegazioak aurkezteko bideak:
– Jaurlaritzaren “ZUZENEAN” zerbitzuan erregistratu daitezke (bulegoak Donostiako Andia kalean daude, Alderdi Ederren). Hortarako aurretiko zita eskatu behar da.
Korreo zertifikatu baten bidez (postaz): kasu honetan alegazioak izenpetu eta honako helbidera bidali behar dira: EUSKO JAURLARITZAKO LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA  ETA GARRAIO SAILA. Donostia-San Sebastián kalea, 1. 01010.GASTEIZ. (Oharra: Posta bulegora alegazio-dokumentuaren bi kopiarekin joatea komeni da, kopia  zigilatu bat norberak gordetzteko).

Hortaz, gaia aztertzeko eta alegazio hauek  zuen inguruan zabaltzeko eskatzen da.
Bestalde, alegazio hauek landu dituen pertsonarekin iritziak trukatzeko edo proposamenik egin nahi baduzue, harremanetan jarri.

Agur eta eskerrik asko.
Mikel (tlfnoa 695715510)   

—————————–

Hola. Mediante esta información, se difunde un documento de ALEGACIONES que aporta un anális crítico del proyecto y del estudio de impacto ambiental del “Proyecto de construcción del túnel de Aginaga” promovido por el Gobierno Vasco en la línea ferroviaria comprendida entre Usurbil y Orio. Dicho proyecto se encuentra actualmente sometido a información pública y presentación de alegaciones. Como vereis, el documento de alegaciones realiza un extenso estudio, dado que se trata de un proyecto que a primera vista pudiera parecer poco cuestionable, pero que deja de serlo cuando se analiza con mayor detalle.              

En primer lugar, resaltan los impactos que el proyecto genera en el espacio natural de la Ría del Oria (a este respecto, es preciso señalar que el proyecto ha suscitado una clara respuesta del Servicio de Flora y Fauna Silvestre de la Diputacion de Gipuzkoa y de la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco), así como las graves afecciones que provoca en la zona forestal de Irisasi. En segundo lugar, se cuestiona el proyecto porque existen otras opciones alternativas, basadas en la optimización de la línea existente, para mejorar la red ferroviaria en ese tramo de manera menos agresiva y sin necesidad de construir una nueva infraestructura.          

Estas cuestiones se exponen de forma más detallada en las alegaciones.

Esta información está dirigida por tanto a todas las personas y grupos que comparten la preocupación por la destrucción del entorno natural y que rechazan las tropelías cometidas por los gobiernos en la construcción de grandes infraestucturas, con el fin de que analicen este tema y firmen el documento de alegaciones –en caso de estar de acuerdo con las mismas– para destinarlo al Gobierno Vasco.

EL PLAZO PARA PRESENTAR LAS ALEGACIONES termina el 22 DE NOVIEMBRE.

Para presentar las alegaciones:
– Se pueden registrar en el servicio “ZUZENEAN” del Gobierno Vasco (las oficinas se encuentran en la calle Andia de Donostia, junto a Alerdi Eder). Para ello hay que pedir cita previa.
– También pueden enviarse por correo certificado: en este caso, una vez firmado,  el documento se debe enviar a la siguiente dirección:  DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO VASCO. Calle Donostia-San Sebastían, 1. 01010-GASTEIZ (nota: conviene acudir a la oficina de Correos con dos copias del documento de alegaciones, para guardar una copia sellada).   

Se pide por tanto analizar el tema, invitando igualmente a difundir las alegaciones en vuestro entorno.

Finalmente, si quereis intercambiar opiniones con la persona que ha redactado estas alegaciones o hacer alguna propuesta, poneros en contacto.

Agur eta eskerrik asko.

Mikel (tlfno 695715510)